Kontrolli (Check-up)

Check-up-i është një kontroll shëndetësor që siguron zbulimin e sëmundjeve që mund të shfaqen në periudhën më të hershme duke marrë parasysh faktorët mjedisorë dhe trashëgues që nuk kanë asnjë problem shëndetësor.

Kontrolli (Check-up)

Check-up-i është një kontroll shëndetësor që siguron zbulimin e sëmundjeve që mund të shfaqen në periudhën më të hershme duke marrë parasysh faktorët mjedisorë dhe trashëgues që nuk kanë asnjë problem shëndetësor. Kontrollet janë shumë të rëndësishme për trajtimin e sëmundjeve që janë të vështira për t'u trajtuar në fazën e avancuar. Sidomos personat me sëmundje të ndryshme trashëgimore në histori familjare duhet të bëjnë një kontroll shëndetësor një herë në vit. Prandaj, mund të themi se aplikacionet e kontrollit kanë një efekt shpëtimi.

İlgili Tedaviler